Мисия

Географското положение на България я поставя на кръстопътно място, люлка  на различни цивилизации през епохите, оставили своите материални свидетелства на територията на съвременната ни държава. От нас, като хора с будна гражданска съвест, зависи да опазим и предадем на бъдещите поколения това безценно наследство.

Въпреки голямото количество културно-исторически обекти с национална и световна значимост, множеството проблеми, свързани с опазването на това наследство остават встрани от актуалните обществени теми. Обществената заинтересованост е ниска. Всеизвестен факт е, че много археологически обекти се ограбват от иманяри, но почти никой не обръща внимание на това, и през годините множество ценни находки успяха да се насочат към частни колекции, вместо да бъдат в сбирките на музеите.

Фондация CredoBonum стои зад  интернет портала SOS Старини, насочен към опазването на културно-историческото наследство. Идеята за това се ражда в резултат на серията изложби, които фондацията реализира в сферата на културното наследство и дискусии със заинтересувани от проблема археолози, историци, архитекти и общественици.

В обсега на портала  влизат нередностите, свързани с консервирането на археологически обекти, финансирани по ОПРР на ЕС. В портала се представят  обектите в риск, които след разкриването им не се стопанисват добре, засягат се проблеми с иманярски набези, които разграбват и увреждат голямо количество археологически обекти. Посочват се и проблемните клаузи в Закона за опазване на културно-историческото наследство, които позволяват тези нередности да се случват.

За реализирането на набелязаните цели и дейности фондация CredoBonum ще осъществи контакт и предложи партньорство на професионалните организации, неправителствени сдружения и граждански инициативи, занимаващи се с тези проблеми.

Цели

Целите на инициативата на фондация Credo Bonum са:

  1. Да запознае българската общественост с проблемите по опазването на културно-историческо наследство;
  2. Да създаде обратна връзка с всички заинтересувани от проблема, като създаде възможност за подаването на сигнали за случаи на застрашено наследство;
  3. Да състави обществен съвет с участието на специалисти (археолози, архитекти и реставратори), който да разглежда постъпилите сигнали, да представя професионално становище по тях и да оказва подкрепа при представянето им пред съответните органи;
  4. Да  представи пред Министерството на културата и Парламента необходимите изменения на ЗКН, които биха подобрили работата на специалистите и опитите за консервация на обектите;
  5. Да се предвидят мерки, за да се противостои на иманярството и грабежите, чрез внасяне на изменения по ЗКН;
  6. Да създаде обществен форум, който да следи и настоява пред съответните власти за взимане на бързи и адекватни решения по представените проблеми.

Обществен съвет